V Brdech proběhlo taktické cvičení hasičů s reálnou simulací hoření vřesoviště

od quado
0 komentář

700x850
V souladu se schváleným plánem péče o CHKO, který s údržbou vřesovišť pomocí řízených požárů počítá, proběhlo v Brdech taktické cvičení hasičů. Byly vybrány plochy, kde nehnízdí ptáci.

 
Před vlastním zásahem je pracovníci Správy CHKO prošli znovu, aby se ještě aktuálně přesvědčili, že zásah je možno provést. V den cvičení provedl ještě další ověřovací ornitologické sledování Ondřej Sedláček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který k tomu říká: „Obě plochy jsem podrobně prošel a nezaznamenal jsem ani výskyt savců, ani hnízdění ptáků. Pro hnízdění se na těchto plochách nevyskytují vhodné keře nebo stromy, v případě druhů hnízdících na zemi jsem nezaznamenal ani vlastní hnízdo, ani žádnou aktivitu vyplašených samic. Navíc je hnízdní sezóna na úplném začátku, ještě před třemi týdny zde ležela sněhová pokrývka. Ještěrky, které se na vřesovišti obecně vyskytují, jsou pak vzhledem k výrazně chladnému počasí schované v úkrytech a neaktivují. Ze zkušeností víme, že tito živočichové požáry v úkrytech běžně přežívají a ihned pak profitují z přítomnosti obnažených ploch.“1200x900 (2)
 
„Odběr vody, ať již pomocí čerpadel, nebo do vaků zavěšených pod vrtulníky, probíhal jen na místech určených jako zdroje požární vody, s vědomím skutečnosti, že se v daných nádržích mohou aktuálně vyskytovat vývojová stadia obojživelníků, popř. rozmnožující se dospělí jedinci. Larvy i dospělci většiny druhů jsou vázáni na mělké, vegetací zarostlé okraje nádrží – tedy na ty partie, které nejsou vhodné pro umístění sacích košů čerpadel ani k odběru vody do vaků zavěšených pod vrtulníky. 1200x900 (1)K přímému nasátí obojživelníků ani larev většiny druhů tak nemůže dojít,“ konstatuje David Fischer, zoolog Příbramského hornického muzea.
„Rozsáhlá vřesoviště jsou typická především pro západní a severní Evropu. U nás jsou vzácná, obvykle malá, většinou na místě bývalého lesa. Vřesoviště unikátního rozsahu vznikla na dopadových plochách zrušeného vojenského prostoru Brdy vlivem odlesnění a dlouholetým působením požárů a mechanického narušování půdy během vojenských cvičení. Dnes jsou součástí nejcennější I. zóny chráněné krajinné oblasti. Vřes obecný nesnáší zastínění korunami stromů a k úspěšnému zmlazování vyžaduje obnaženou minerální půdu. Po ukončení vojenského výcviku ale tyto plochy zarůstají náletovými dřevinami, hromadí se tu opad ze stromů a brání uchycení semenáčků vřesu. Přestárlé keříky vřesu postupně odumírají a bez potřebné péče, jakou jsou i řízené požáry, hrozí vřesovištím postupný zánik,“ vysvětluje Martin Adámek z Botanického ústavu Akademie věd.1200x900 (3)
„Cvičení proběhlo na dopadové ploše Jordán, která má velikost celkem 450 ha. Na části plochy již postupným zarůstáním stromy došlo v minulosti k omezení vřesoviště, přesto se současná plocha vřesoviště na Jordánu odhaduje na 230 ha. Zásah se uskutečnil na zlomku této rozlohy na dvou oddělených plochách o výměře 0,18 ha a 0,27 ha. Se zrušením vojenského újezdu došlo k rozšíření zásahových obvodů jednotek požární ochrany v Plzeňském kraji o velkou část CHKO Brdy. Hasiči musí počítat se zásahem ve specifickém prostředí s pyrotechnickou zátěží, kde je přímo ohrožen jejich život. Aby v tomto směru mohli působit bezpečně a efektivně, je třeba zabezpečit odpovídajícím způsobem jejich výcvik,“ říká Jan Hora, velitel taktického cvičení z HZS Rokycany.
1200x900„Řízené požáry jsou součástí Plánu péče o CHKO Brdy, který schválilo Ministerstvo životního prostředí. Nyní jsou pro řízené hoření vřesu téměř optimální podmínky, relativně vysoká vlhkost půdy i dřevní hmoty rostliny. V jiném ročním období, třeba v létě či na podzim, by bylo mnohem větší riziko nekontrolovatelného šíření požáru. V zimě a brzkém jaru zase podmínky neumožňují efektivní spalování rostlin. Jsem rád, že se hned po odchodu Armády ČR našla možnost, jak začít hledat způsob provedení této péče o dopadové plochy Jordán a Tok. Děkuji především HZS Plzeňského kraje za jejich vstřícnost, majiteli pozemků VLS ČR za souhlas s provedením a Armádě ČR za úpravu logistiky jejich výcviku, který umožnil, aby taktické cvičení mohlo proběhnout,“ říká Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy.
Za posledních 10 let proběhlo na dopadových plochách zhruba sto požárů různého rozsahu, nejvíce v květnu. Důležité doporučení, které vyplývá ze zkušeností ze zahraničí, je zásada nevypalovat za sucha v létě a na podzim, protože může úplně vyhořet i vyschlá humusová svrchní vrstva půdy. Po odzkoušení začátkem letošního května je zřejmé, že humusová vrstva nebyla požárem narušena.
Pozary.cz

0 komentář
0

Related Posts

Leave a Comment

seventeen + sixteen =